10. Pubbakammapilotikabuddha-apadàna
Anotattasaràsanne, ramaõãye silàtale;
Nànàratanapajjote, nànàgandhavanantare.
Mahatà bhikkhusaïghena, pareto Lokanàyako; âsãno byàkarã tattha, pubbakammàni attano.
Suõàtha bhikkhavo mayhaü, yaü kammaü pakataü mayà; Pilotikassa kammassa, Buddhattepi vipaccati.
10.宿業餘報的佛陀本行
無熱惱池邊,可愛石床上,各種寶光耀,各種香林中。
大比庫僧團,圍繞世間師,坐在那裡說,自己過去業。
“諸比庫請聽,我所作之業,殘餘之舊業,成佛也受報。
(1)
Munàëi nàmahaü dhutto, pubbe a¤¤àsu jàtisu;
Paccekabuddhaü Surabhiü, abbhàcikkhiü adåsakaü.
Tena kammavipàkena, niraye saüsariü ciraü;
Bahåvassasahassàni, dukkhaü vedesi vedanaü.
Tena kammàvasesena, idha pacchimake bhave;
Abbhakkhànaü mayà laddhaü, Sundarikàya kàraõà.
(1)
我昔某一生,名母納惡人;誹謗獨覺佛,無染蘇勒毗。以該業果報,地獄久輪迴;許多千年中,遭受痛苦受。以該業果報,今此最後生,孫德麗案件,我也遭誣陷。
(2)
Sabbàbhibhussa Buddhassa, Nando nàmàsi sàvako; Taü abbhakkhàya niraye, ciraü saüsaritaü mayà.
Dasavassasahassàni, niraye saüsariü ciraü;
Manussabhàvaü laddhàhaü, abbhakkhànaü bahuü labhiü.
Tena kammàvasesena, Ci¤camànavikà mamaü; Abbhàcikkhi abhåtena, janakàyassa aggato.
(2)
勝一切佛陀,弟子名難德;我曾誣陷他,地獄久輪迴。一萬年之久,輪迴地獄中;我雖得人身,也多遭誹謗。因為此業故,被少女金佳,在多人面前,遭不實誹謗。
(3)
Bràhmaõo sutavà àsiü, ahaü sakkatapåjito;
Mahàvane pa¤casate, mante vàcemi màõave.
Tatthàgato isi bhãmo, pa¤càbhi¤¤o mahiddhiko;
Ta¤càhaü àgataü disvà, abbhàcikkhiü adåsakaü.
Tatohaü avacaü sisse, kàmabhogã ayaü isi;
Mayhampi bhàsamànassa, anumodiüsu màõavà. Tato màõavakà sabbe, bhikkhamànaü kule kule; Mahàjanassa àhaüsu, kàmabhogã ayaü isi.
Tena kammavipàkena, pa¤ca bhikkhusatà ime;
Abbhakkhànaü labhuü sabbe, Sundarikàya kàraõà.
(3)
我昔受敬重,博學婆羅門;大林教咒語,有五百學生。有隱士去那,五通大神力;我見他前來,誹謗無染者。我對弟子說:此隱士享欲。我這樣說後,學生也跟隨。從此諸學生,諸比庫家家,多人這樣說:此隱士享欲。以該業果報,此五百比庫,孫德麗案件,全體遭誣陷。
(4)
Vemàtubhàtaraü pubbe, dhanahetu haniü ahaü; Pakkhipiü giriduggasmiü, silàya ca apiüsayiü.
Tena kammavipàkena, Devadatto silaü khipi;
Aïguññhaü piüsayã pàde, mama pàsàõasakkharà.
(4)
我昔因錢財,殺死異母弟,丟棄於山路,並且扔石頭。以該業果報,迭瓦達答投石,我的腳拇趾,被碎石砸破。
(5)
Purehaü dàrako hutvà, kãëamàno mahàpathe;
Paccekabuddhaü disvàna, magge sakalikaü khipiü.
Tena kammavipàkena, idha pacchimake bhave;
Vadhatthaü maü Devadatto, abhimàre payojayi.
(5)
我昔為小孩,正在大街玩,路遇獨覺佛,朝他扔石頭。以該業果報,於此最後生,惡漢迭瓦達答,企圖殺死我。
(6)
Hatthàroho pure àsiü, paccekamunimuttamaü; Piõóàya vicarantaü taü, àsàdesiügajenahaü.
Tena kammavipàkena, bhanto Nàëàgirã gajo; Giribbaje puravare, dàruõo samupàgami.
(6)
昔為騎象者,至上獨覺聖,他去托缽時,我放象攻擊。以該業果報,迷象那喇笈,在山圍城中,粗暴衝過來。
(7)
Ràjàhaü patthivo àsiü, sattiyà purisaü haniü;
Tena kammavipàkena, niraye paccisaü bhusaü.
Kammuno tassa sesena, idàni sakalaü mama;
Pàde chaviü pakappesi, na hi kammaü vinassati.
(7)
我昔為國王,以劍殺害人,以該業果報,地獄劇煎熬。以該業餘報,現在我整個,腳皮被處理,業實無法消。
(8)
Ahaü kevaññagàmasmiü, ahuü kevaññadàrako;
Macchake ghàtite disvà, janayiü somanassakaü.
Tena kammavipàkena, sãsadukkhaü ahå mama;
Sabbe sakkà ca ha¤¤iüsu, yadà hani Viñañåbho.
(8)
我在漁村,曾為漁童,看見殺魚,產生愉悅。以該業報,我遭頭痛,維毒噠跋,殺諸釋迦。
(9)
Phussassàhaü pàvacane, sàvake paribhàsayiü;
Yavaü khàdatha bhu¤jatha, mà ca bhu¤jatha sàlayo.
Tena kammavipàkena, temàsaü khàditaü yavaü; Nimantito bràhmaõena, Vera¤jàyaüvasiü tadà.
(9)
普思聖教時,我罵其弟子:你們吃馬麥,不應吃米飯。以該業果報,住韋蘭迦時,婆羅門邀請,三月吃馬麥。
(10)
Nibbuddhe vattamànamhi, Mallaputtaü niheñhayiü; Tena kammavipàkena, piññhidukkhaü ahå mama.
(10)
發生摔角時,擊敗力士子;以該業果報,導致我背痛。
(11)
Tikicchako ahaü àsiü, seññhiputtaü virecayiü;
Tena kammavipàkena, hoti pakkhandikà mama.
(11)
我昔為醫師,致泄長者子;以該業果報,導致我痢疾。
(12)
Avacàhaü Jotipàlo, Sugataü Kassapaü tadà;
Kuto nu bodhi muõóassa, bodhi paramadullabhà.
Tena kammavipàkena, acariü dukkaraü bahuü; Chabbassànu'ruveëàyaü, tato bodhimapàpuõiü. Nàhaü etena maggena, pàpuõiü bodhimuttamaü; Kummaggena gavesissaü, pubbakammena vàrito.
Pu¤¤apàpaparikkhãõo, sabbasantàpavajjito; Asoko anupàyàso, nibbàyissa'manàsavo.
Evaü Jino viyàkàsi, bhikkhusaïghassa aggato;
Sabbàbhi¤¤àbalappatto, Anotatte mahàsareti.[1]
Itthaü sudaü Bhagavà attano pubbacaritaü kammapilotikaü nàma Buddhàpadànadhammapariyàyaü abhàsitthàti.
Pubbakammapilotikaü nàma Buddhàpadànaü dasamaü.
(12)
說到我護明,善至咖沙時:‘禿頭何覺悟?覺悟最難得。’以該業果報,帶來許多苦。六年伍盧韋,此後得菩提。我不以該道,得至上菩提;尋求以何道,防止過去業。已滅盡善惡,一切熱惱息,無愁無憂惱,寂滅者無漏。” 在無熱惱大池,於比庫僧團前,證一切勝智力,勝者如此解說。
這是跋葛瓦所講述自己過去所作之業的惡餘報,名為佛陀本行法門。
稱為宿業餘報的佛陀本行第十
 
[1] Ap.39.64-96
創作者介紹
創作者 南傳上座部佛教 的頭像
南傳上座部佛教

南傳上座部佛教的部落格

南傳上座部佛教 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()