TB2DjHvgsnI8KJjSsziXXb8QpXa_!!3439861020.png

甚麼是比庫巴帝摩卡呢?“比庫巴帝摩卡”是巴利語的音譯,由“比庫”和“巴帝摩卡”兩個片語成。

比庫,巴利語bhikkhu的音譯,有行乞者、穿破衣者、見怖畏等義。即於跋嘎瓦的正法、律中出家並達上的男子。[1]

在《律藏·巴拉基咖》中解釋:

ßBhikkhå'ti bhikkhako'ti bhikkhu, bhikkhàcariyaü ajjhupagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu.û

“比庫,即乞討者為比庫,從事集食行為者為比庫,穿破衣者為比庫。”(Pr.45)

《清淨之道》中說:

ßBhikkhå'ti saüsàre bhayaü ikkhaõatàya và bhinna- pañadharàditàya và evaüladdhavohàro saddhàpabbajito kulaputto. û

“比庫者,以見到輪迴的怖畏,或以穿破衣等,獲得這樣名稱的信心出家的良家之子。”(Vm.14)

 

巴帝摩卡,巴利語pàtimokkha的音譯。

可以用律教法和經教法兩種方式來解釋“巴帝摩卡”的含義。根據律教法,“巴帝摩卡”含有最初、上首、極殊勝、極尊貴等義。

如《律藏·大品·誦戒篇》中解釋:

ßPàtimokkhan'ti àdimetaü mukhametaü pamukham- etaü kusalànaü dhammànaü, Tena vuccati pàtimokkhan'ti. û

“巴帝摩卡者,此是最初,此是頭首,此是諸善法之上首,因此稱為‘巴帝摩卡’。”(Mv.135)

律註《疑惑度脫》(Kaïkhàvitaraõã)中說:

ßTattha pàtimokkhan'ti pa-atimokkhaü atipamokkhaü atiseññhaü ati-uttamanti attho. û

“其中,巴帝摩卡為極殊勝、極上首、極尊、極上之義。”(Kv.A.)

 

根據經教法,“巴帝摩卡”則為“護解脫”之義。

如《清淨之道》中說:

ßTa¤hi yo naü pàti rakkhati, taü mokkheti mocayati àpàyikàdãhi dukkhehi, tasmà pàtimokkhan'ti vuccati.û

“若他看護、保護此者,能使他解脫、脫離惡趣等苦,所以稱為‘巴帝摩卡’。”(Vm.14)

因為“巴帝摩卡”含有多義,所以通常採用音譯,必要時才意譯為“護解脫”。[2]

 

巴帝摩卡可以分為戒和經籍兩種:

1. 戒巴帝摩卡(sãla pàtimokkha)──即比庫、比庫尼應持守的巴帝摩卡律儀戒。其中,比庫巴帝摩卡共有227條,比庫尼巴帝摩卡有311條。

2. 經籍巴帝摩卡(gantha pàtimokkha)──即僧團每半月半月應念誦的戒經。有兩部戒經,即《比庫巴帝摩卡》和《比庫尼巴帝摩卡》。

 

 

[1]漢傳佛教依梵語 bhikùu音譯為“比丘”、“苾芻”等,含有破惡、怖魔、乞士等義。例如北傳佛教《大智度論》卷三中說:“雲何名比丘?比丘名乞士。清淨活命,故名為乞士。……複次,比名破,丘名煩惱。能破煩惱,故名比丘。複次,出家人名比丘,譬如胡漢羌虜,各有名字。複次,受戒時自言:我是某甲比丘,盡形壽持戒,故名比丘。複次,比名怖,丘名能。能怖魔王及魔人民。當出家剃頭、著染衣受戒,是時魔怖。何以故怖?魔王言是人必得入涅槃。”其音、義與巴利語有所不同。

現在使用“比庫”指稱巴利語傳承的佛陀在世時比庫僧眾及南傳上座部佛教比庫僧眾;而用“比丘”、“比丘尼”指稱源自梵語系統的中國、韓國、日本、越南等地的北傳佛教僧尼。

[2] 漢傳佛教依梵語pràtimokùa音譯為波羅提木叉、缽喇底木叉等,意譯為別解脫、從解脫、隨順解脫、正順解脫、處處解脫等。如《根本薩婆多部律攝》卷一雲:“言別解脫者,由依別解脫經如說修行,於下下等九品諸惑,漸次斷除,永不退故,於諸煩惱而得解脫,名別解脫。又見修煩惱,其類各多,於別別品而能舍離,名別解脫。”

但也有與巴利語釋義相似者。如《五分律》卷十八雲:“是中波羅提木叉者,以此戒防護諸根,增長善法,於諸善法最為初門故,名為波羅提木叉。”又《毗尼母經》卷三雲:“雲何名波羅提木叉?波羅提木叉者,名最勝義。以何義故名為最勝?諸善之本,以戒為根,眾善得生,故言勝義。”

創作者介紹
創作者 南傳上座部佛教 的頭像
南傳上座部佛教

南傳上座部佛教的部落格

南傳上座部佛教 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()